1. 1. _GĐN - CÁC ĐƠN VỊ - P.QT-TB (HUIT).doc
  2. 2. BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẬT TƯ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG P.QTTB